Ubytovací řád


V apartmánu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu, platného cestovního pasu nebo jiného platného dokladu o totožnosti.
Požádá-li ubyt. host o prodloužení doby pobytu, může mu být vyhověno, za předpokladu, že následující termín nebude již rezervován.
Host užívá apartmán po dobu, kterou sjednal s provozovatelem nebo jeho zástupcem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, ukončí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne, v též době apartmán předá provozovateli či jeho zástupci. Pokud tak host neučiní, je provozovatel ubytování nebo jeho zástupce oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu z apartmánu vystěhovat.
V době od 22:00 hod do 7:00 hod je host povinnen dodržovat noční klid v obci.
V den nástupu se host může v apartmánu ubytovat nejdříve v 14 hodin, pokud nebyla tato hodina s provozovatelem nebo jeho zástupcem sjednána jinak.
Za pobyt je ubytovaný host povinen platit sjednané ceny při příjezdu, nebylo-tak provedeno předem na účet majitele. V případě složení zálohy za pobyt na účet majitele, uhradí host zbylou částku za pobyt na místě ubytování.
Zvířata nejsou povolena.
Kouření a manipulace s otevřeným ohněm je zakázáno ve všech prostorách apartmánu, kromě venkovních prostor (zahrádka) – zde je kouření povoleno.
V apartmánu ani na přilehlém pozemku nesmí host bez souhlasu provozovatele apartmánu nebo jeho zástupce přemisťovat zařízení, provádět opravy a jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení provozovateli nebo jeho zástupci a uhradit škodu tímto způsobenou.

Jako pronajímatelé si vyhrazujeme právo okamžitě ukončit pobyt v případě, že:
1. Na pobyt nastoupí počet osob přesahující vyšší počet osob než byl nahlášen.
2. Dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během doby pobytu (bez vědomí pronajímatele).
3. Dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně
4. Zjistí pobyt jakéhokoli domácího zvířete.
5. Nájemce nenahlásí závady, poruchy či poškození vybavení objektu bezodkladně.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v apartmánu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorách apartmánu i na přilehlém pozemku.
V apartmánu se přezouvá.

Za škody způsobené hostem na majetku apartmánu odpovídá host a je povinen je uhradit v hotovosti na místě, popř. po vzájemné dohodě na účet majiotele a to nejpozději do 5 dnů od ukončení pobytu, neučiní-li tak, budou škody vymáhány soudní cestou.
V ceně pronájmu není obsaženo pojištění. Pronájem apartmánu využívají nájemci na vlastní nebezpečí. Za úrazy a za poškození nebo odcizení majetku pronajímatel neodpovídá.
VSTUP DO VÍŘIVÉ VANY POUZE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ HOSTA. ZA DĚTI ODPOVÍDAJÍ RODIČE! (platí u apartmánu 1 s privátní vířivkou).


Před ukončením pronájmu je ubytovaný povinný vyčkat na příjezd pronajímatele a provést řádné předání objektu.
Ubytovaný host v apartmánu je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má provozovatel apartmánu právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady.
Vstup na okolní pozemky apartmánu , na terasu i parkoviště pouze na vlastní nebezpečí hosta.